شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
درخواست استقرار شرکت ها

فرم درخواست استقرار شرکت ها و واحدهای فناور

پیشنهاد می گردد از عناوین و گروه بندی های تعریف شده در مستندات سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری استفاده نمایید.