جمعه ۰۲ فروردین ۱۳۹۸
اطلاعات تماس - لیست نام صفحه
مهمان نام کاربر

اطلاعات تماس

حوزه نوع تماس اطلاعات تماس توضیح
اداری پست الکترونیکی office@park.iau.ir اداره امور اداری و مالی
اداری پست الکترونیکی info@park.iau.ir اداره امور شرکت ها
اداری پست الکترونیکی it@park.iau.ir اداره امور فناوری اطلاعات
اداری خطوط شهری 22008091 تلفن - نمابر
اداری خطوط شهری 22008251 تلفن - نمابر
اداری شماره داخلی 2043 آقای حسین معمار
اداری شماره داخلی 2039 آقای دکتر قیصری
اداری شماره داخلی 2041 خانم ابدی مهر
اداری شماره داخلی 2042 خانم جعفری
اداری شماره داخلی 2040 خانم کاظمی
شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک خطوط شهری 22640630
شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک خطوط شهری 22609088
شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک خطوط شهری 22614601
شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک خطوط شهری 22614606
شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک خطوط شهری 22609094
شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک خطوط شهری 22606438
شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک شماره داخلی 2126 شرکت آراز فیلد آزما
شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک شماره داخلی 2032 شرکت الشن دارو مکمل سرزمین پارس
شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک شماره داخلی 2023 شرکت بهسازان تجهیز آبستا
شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک شماره داخلی 2019 شرکت پارس جویان آوا

برگه 1 از 3, نمایش 20 سطر از مجموع 44 سطر