اطلاعات تماس با حوزه اداری و شرکت های زیرمجموعه پارک علم و فناوری
حوزه نوع تماس اطلاعات تماس توضیح
شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک شماره داخلی 2122 شرکت ژن نردبان زندگی
شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک شماره داخلی 2017 شرکت سیستم سازان البرز
شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک شماره داخلی 2020 شرکت فناوری پویان اکسیر کوشا
شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک شماره داخلی 2033 شرکت نانو پویش یکتا
شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک شماره داخلی 2033 شرکت نانو سبز گل بهاران
شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک شماره داخلی 2024 واحد فناور کارمانیا
شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک کد پستی 1949654806 بلوک غربی - طبقه دوم - واحد 201
شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک کد پستی 1949654791 بلوک غربی - طبقه سوم - واحد 302

[اولین] 1 2 [بعدی]
صفحه 2 از 2

افزودن تماس