متن فراخوان موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز به شرح زیر می باشد.

نشریه علمی پژوهش های میان رشته ای زنان