ماموریت پارک علم و فناوری دانشگاه آزاداسلامی

مأموریت، چشم انداز و ارزشهای یک سازمان، فلسفه وجودی آن را بر همگان نمایان ساخته و مبدأ و مقصد آن مجموعه را مشخص می سازد. درک عمیق و واحد از این مفاهیم، می تواند زمینه را برای ارائه راهبردهای مناسب و منطبق با وظایف، اهداف و خطی مشی ها فراهم سازد. بدین ترتیب، بیانیه مأموریت، چشم انداز و اصول و ارزشهای بایسته پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی دراین بخش تبیین می گردد.

ماموریت:

–  ايجاد قطب علمي و فناوري ملي با تكيه بر قابليت هاي دانشگاه آزاد
–  کارآفرینی و تجاری سازی
–  توسعه گری و ارائه خدمات کسب و کار
–  اثرگذاری و جهت دهی رشد علمی و فناوری در جامعه
–  فراهم کردن شرایط لازم برای شرکتهای نوپا
–  ایجاد بستری جهت آموزش علمی و مهارتی برای  جذب در بازار کار و کسب مشاغل ارزشمند
–  کمک به توسعه فناوری های کاربردی