فعالیتهای اجرایی: رئیس مرکز آموزش و معاون آموزشی مراکز تحقیقاتی،

عضو دوره چهارم هیات مدیره و دوره چهارم و هفتم هیات  رئیسه گروه

تخصصی مکانیک نظام مهندسی استان تهران، تالیف 40 عنوان مقاله

پژوهشی و تالیف ده عنوان کتاب تخصصی و حرفه ای، سوابق عملی

و اجرایی در پروژه های نیروگاهی