وبینار آموزشی (غیرحضوری) آشنایی با مبانی و کاربردهای سطح آمادگی فناوری 

در این مجموعه آموزشی دو جلسه ای مطالب ارزشمندی در خصوص مبانی و چگونگی ارزیابی سطح آمادگی فناوری ارائه گردید. همچنین در انتهای جلسات در خصوص سطح آمادگی بازار (MRL) یا Market Readiness Level نیز مطالبی ارائه گردید.

تاریخ برگزاری جلسه اول : 4 اسفند 1399

مدرس: دکتر دانیال سمیعی

فایل ارائه : TRL ارائه اول (فرمت pdf)

فیلم ارائه :  TRL ارائه اول (فرمت mp4)

تاریخ برگزاری جلسه دوم : 5 اسفند 1399

مدرس: دکتر علیرضا آکوشیده

فایل ارائه : TRL ارائه اول (فرمت pdf)

فیلم ارائه :  TRL ارائه اول (فرمت mp4)