به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی می رساند، علاوه بر اعطای گرنت به پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکترای تخصصی (با پروپوزال تصویب شده) حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، که در قالب طرح جوانه صورت می پذیرد، از این پس پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکترای تخصصی (با پروپوزال تصویب شده) حوزه نفت نیز می توانند از گرنت طرح تصویب شده بهره مند گردند.

دانشجویان محترم می توانند جهت ثبت نام (ثبت درخواست) خود، برای موضوعات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به آدرس وب سایت درفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس https://techno.msrt.ir/fa/page/1428/ و برای موضوعات حوزه نفت به آدرس وب سایت پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس https://park.iau.ir/page1105-2/ مراجعه نمایند.