آمادگی برای انعقاد قرارداد؛ آزمایشگاه معتمد محیط زیست