به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری در تاریخ 15 شهریور 1400 ، دفتر مرکز فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری با حضور مدیرکل پارک علم و فناوری در بیروت افتتاح گردید.