رویدادها

شامل اطلاع رسانی برای برگزاری:

1- رویدادهای متعلق به پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

2- رویدادهای متعلق به شرکت های زیرمجموعه

3- رویدادهای مورد حمایت پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.